" "

[FIFA ONLINE 4] การแข่งขัน FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

กำหนดการเบื้องต้นสำหรับ FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

13 พฤษจิกายน – 15 พฤษจิกายน 2563: เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 13 พฤษจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษจิกายน 2563 เวลา 22.00 น. (จะประกาศปิดรับสมัคร ถ้ามีผู้เข้าสมัครเกินจำนวนที่ทีมงานกำหนด)
16 พฤษจิกายน 2563: ประกาศรายชื่อ 256 คน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน eLaliga Fan Cup Thailand
17 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบ 256 คน (ออนไลน์)
18 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบคัดเลือก 128 คน (ออนไลน์)
19 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบคัดเลือก 64 คน (ออนไลน์)
20 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบคัดเลือก 32 คน (ออนไลน์)
22 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้าย, 8 คนสุดท้าย และ 4 คนสุดท้าย (ออนไลน์)

กฎระเบียบการรับสมัคร
1. ผู้ที่จะผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ข. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอิสระในการเข้าแข่งขันเกม FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

2. การแข่งขัน  FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand รอบ 256 คน จะเปิดการรับสมัครให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเงื่อนไขการสมัคร จำนวน 256 คนแรกเท่านั้น โดยผู้เล่นที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิในการเข้าแข่งขันก่อน หากสมัครหลังจาก 256 คนจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

3. นักกีฬา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ นโยบายประกาศของการีนา รวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่ได้ตกลงกับการีนา (“กฎระเบียบ”)

4. การีนาอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกำหนดการใดๆ เป็นครั้งคราวโดยบอกกล่าวไปยังสโมสร ช่องทางเฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่การีนาเห็นควร

กฏกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก (แบบออนไลน์)
1. ในรอบคัดเลือก 256 คน ถึง 32 คน (แบบออนไลน์) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ต้องทำการแข่งขันเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแข่งเสร็จก่อนเวลา 19:00 น. และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 19.00 น.
ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 18.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดส่งผลการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่ กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่

2. ในรอบคัดเลือก 16 คนเป็นต้นไป (แบบออนไลน์) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ต้องทำการ

 แข่งขัน รอบ 16 คน ภายในเวลา 14.00 น. – 15.00 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 15.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 14.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที
 แข่งขัน รอบ 8 คน ภายในเวลา 15.00 น. – 16.00 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 15.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที
 แข่งขัน รอบ 4 คน ภายในเวลา 17.00 น. – 18.00 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 18.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 17.30 น.
สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที

หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดส่งผลการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่

3. หากทีมงานตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการสวมสิทธิการใช้บัญชีผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยบุคคลอื่น ทางทีมงานมีสิทธิลงโทษแก่ผู้ทุจริต ทั้งผู้ที่ยอมให้สวมสิทธิ และผู้ที่สวมสิทธิโดยการแบนบุคคลและไอดี ออกจากการแข่งขันทั้งหมด ภายในเกม FO4 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงปรับแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

4. UID และชื่อผู้จัดการที่ใช้ในการแข่งขันต้องตรงกับที่ใช้ลงทะเบียนการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการตลอดระยะเวลาในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด

5. ในการแข่งขันในโหมด Arcade : Classic Mode โดยใช้ Fantasy ทีม ค่า FP ต้องไม่เกินกว่า 185 FP

6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนักเตะที่เหลือภายในทีม Class หรือ ระดับเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด

7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Team Color และ ผู้จัดการทีม ได้ไม่จำกัด

8. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขาดการเชื่อมต่อในระหว่างการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมทำการบันทึกหลักฐานที่มีเวลาการแข่งขันล่าสุดที่หลุดออกจากเกม พร้อมส่งหลักฐานให้กับทีมงานทันทีและเริ่มทำการแข่งขันใหม่ในเวลาและสกอร์ที่บันทึกไว้โดยผู้ที่ยังสามารถเชื่อมต่ออยู่ในเกมจะเป็นฝ่ายเริ่มครองบอลนับจากในกรณีดังกล่าว

9. ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินการีนาสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และการีนามีสิทธิตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

รูปแบบการแข่งขันคัดเลือก (แบบออนไลน์)
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งในรูปแบบ Best of 3 (“BO3”) โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชนะได้อย่างน้อย 2 เกมก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากในการแข่งขันใดมีการเสมอกันภายในเวลา 90 นาที ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการต่อเวลา และตัดสินด้วยลูกจุดโทษ ตามลำดับ

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันภายในเวลาที่ทางทีมงานกำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ในแต่ละแมตช์ในทุกกรณี

3. หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในเวลาที่ทีมงานกำหนดไว้ แมตช์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ทันที

4. ทางทีมงานจะมีการประกาศคู่การแข่งขันผ่านช่องทางที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่พบชื่อผู้จัดการทีม (ในเกม)  และ UID ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมงานมีสิทธิในการปรับแพ้ให้กับผู้เล่นที่ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

5. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันของการีนา รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ทางทีมงานของการีนาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

หากผู้เข้าแข่งขันรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางการีนา/ทีมงานผู้ดูแลการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวออกจาก การแข่งขันและปรับให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที

การหลุดออกจากเกมและการรีแมทช์ (Disconnect)
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหลุดออกจากเกม หรือเกิดปัญหาทางการเชื่อมต่อผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมต้องทำการบันทึกรูปภาพหลักฐานการแข่งขันที่มีรายละเอียดผลการแข่งขันกับเวลาในเกมที่กำลังทำการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายทำการรีแมทช์โดยผู้เข้าแข่งขันต้องทำผลการแข่งขันให้เหมือนกับช่วงก่อนหลุดออกจากเกม และเริ่มทำการแข่งขันใหม่หลังจากเวลาที่มีการหลุดออกจากเกม โดยฝ่ายที่ไม่ได้หลุดจากการแข่งขันจะได้ทำการบุกก่อน
การติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันและเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต้องทราบ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คนจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรายการ “eLaliga Esports International Playoff Asia”  ที่ประเทศจีน ในเดือน มีนาคม 2564 โดยแข่งขันกับตัวแทนประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คน จากรายการ “eLaliga Esports International Playoff Asia ที่ประเทศจีน จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียและมีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขัน “eLaliga Esports International Playoff Asia ในเดือนพฤษภาคม 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 ยูโร (ประมาณ 400,000 บาท)
กฏและกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

รางวัลการแข่งขัน FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

รางวัลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คนสุดท้าย:
 Diamond Pack 2 แพ็ค
 BP Diamond Pack 2 แพ็ค
 SVIP 30 วัน
 Transfer fee 30% 2 ชิ้น
 สิทธ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในรายการ eLaliga Esports International Playoff Asia ที่ประเทศจีน ในเดือน มีนาคม 2564

รางวัลอันดับที่ 3-4:
 Diamond Pack 2 แพ็ค
 SVIP 30 วัน
 Transfer fee 20% 2 ชิ้น

รางวัลลำดับที่ 5-8:
 Diamond Pack 1 แพ็ค
 SVIP 30 วัน
 Transfer fee 20% 1 ชิ้น
***เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับของรางวัลให้เป็นไปตามที่การีนาเป็นผู้กำหนด
***ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นใดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
1. คำตัดสินของทีมงานไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
2. กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที
4. หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด

ที่มา :
https://fo4.garena.in.th/news/elaliga-cup?fbclid=IwAR0LmqTIF0-
BJs8vyUGhxiE7tWal6EiIG51R_YGWGspdpjVBWuuL7vEnElw

ติดตาม Thai Esports เพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการเกมของประเทศไทย และ ต่างประเทศไทยสอดแทรงความรู้ Tip & Trick แนะแนว และ แนะนำการเล่นในแต่ละรูปแบบ ติดตามเลย

Esports ข่าวeSports ครบทุกการเคลื่อนไหว

หรือ Facebook

https://www.facebook.com/Thaiesportsnews

( กดถูกใจ กดติดตาม แล้วอย่าลืมกดติดดาว ให้เพจของเรา ด้วยหละ จะได้ไม่พลาดข่าวสารสุดใหม่ และ ความรู้สุดเจ๋งก่อนใคร !! )

#ThaiEsports #Tips #Tricks #News

 

 

Thaiesports

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวeSports